Skip to main content

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.TOMASZKRYSZCZYNSKI.PL

I.      CO OKREŚLA NASZ REGULAMIN?

 1. Nasz regulamin określa ogólne warunki, zasady, prawa i obowiązki użytkowników, usługodawcy oraz sposób świadczenia usług dostępnych na stronie www.tomaszkryszczynski.pl, dalej zwanej ,,Serwisem Internetowym’’.
 2. Stronę Serwisu prowadzi Tomasz Kryszczyński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KWANTUM SZKOLENIA TOMASZ KRYSZCZYŃSKI, wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod adresem ul. Jemiołowa 63, 55-003 Wojnowice, NIP 8941248245, REGON 932073807, którą w dalszej części regulaminu będziemy nazywać ,,Usługodawcą’’.
 3. Serwis ma charakter usługowy oraz szkoleniowy. Strona Serwisu związana jest z tematyką rozwoju osobistego i oferuje edukację w tym zakresie, w zróżnicowanych formach, w zależności od wyboru  Użytkownika.
 4. Kontakt z nami jest możliwy:
  1. za pośrednictwem poczty tradycyjnej: ul. Jemiołowa 63, 55-003 Wojnowice;
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: tomasz@kwantumszkolenia.com.pl;
  3. pod numerem telefonu: +48 605636914 lub +48 537064872
  4. za pośrednictwem formularza kontaktowego, dostępnego na stronie Serwisu.
 5. Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony na stronie Serwisu, w taki sposób, abyś miał możliwość jego pozyskania, odtwarzania i utrwalania w każdej chwili. Poza tym możesz go również wydrukować lub zapisać na urządzeniu, z którego korzystasz.

II.             SŁOWNICZEK

W regulaminie będziemy posługiwać się kilkoma terminami, których znaczenie opisujemy poniżej:

Aktualizacja – modyfikacja Treści cyfrowej, w tym jej zabezpieczeń, która jest niezbędna do zachowania zgodności Treści cyfrowej z Umową;

Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Film video– Treść cyfrowa dostępna dla Użytkownika posiadającego Konto, po zalogowaniu się do niego, który zawarł z Usługodawcą Umowę o dostarczenie Treści cyfrowej w ramach zakupu Kursu online

Nagrania audio –  nagrania dźwiękowe, stanowiące Treści cyfrowe, udostępniane Użytkownikowi w ramach Kursu Online;

Dokumenty tekstowe – pliki zawierające dane w postaci alfanumerycznej, stanowiące Treści cyfrowe, udostępniane Użytkownikowi w ramach Kursu online;

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Konto – przydzielona Użytkownikowi, który dokonał Rejestracji część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu, w szczególności korzystać z Usługi cyfrowej;

Kurs online– Treści cyfrowe, dostarczane Użytkownikowi w ramach której Usługodawca udziela Użytkownikowi dostępu do Filmów video lub innych Treści cyfrowych o tematyce związanej z działalnością Usługodawcy; 

Przedsiębiorca – Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

Regulamin – niniejszy dokument;

Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na założeniu Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym, na zasadach wskazanych w pkt V Regulaminu;

Usługa Szkolenia/ Szkolenie – wydarzenie organizowane przez Usługodawcę stacjonarnie w miejscu i czasie wyznaczonym przez Usługodawcę lub online w czasie rzeczywistym, za pośrednictwem wskazanych przez Usługodawcę systemów teleinformatycznych. Szkolenia mogą mieć charakter pojedynczych lekcji organizowanych dla co najmniej dwóch Użytkowników;

Treść cyfrowa – treść cyfrowa w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, dostarczana w sposób ciągły;

Umowa o dostarczenie Treści cyfrowej – umowa o dostarczanie Treści w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, na zasadach określonych w pkt VI i VIIIRegulaminu;

Umowa o świadczenie Usługi Szkolenia – umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem w ramach Serwisu, na zasadach określonych w pkt VI i VII niniejszego Regulaminu, polegająca na świadczeniu Usługi Szkolenia;

Usługi elektroniczne/Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;

Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o dostarczenie Treści cyfrowej lub Umowy o świadczenie Szkolenia, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem;

Zmiana – modyfikacja Treści cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania zgodności Usługi cyfrowej z Umową o dostarczanie Usługi cyfrowej i nie wiąże się z kosztami po stronie Konsumenta.

III.             OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 2. Aby sprawnie korzystać z naszego Serwisu musisz spełnić minimalne wymagania techniczne, czyli potrzebujesz:
  1. urządzenia z dostępem do Internetu, np. komputer, laptop, tablet, telefon komórkowy,
  2. dostępu do poczty elektronicznej,
  3. najnowszej wersji przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
  4. programu do odczytu i zapisywania plików formatu .IM;
  5. programu umożliwiającego rozpakowanie dokumentów – typu .rar i .zip.
  6. programu do odczytu PDF.
 3. Pamiętaj proszę, że korzystanie z Usług, które są świadczone drogą elektroniczną, może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego Użytkownika sieci Internet, także po Twojej stronie. Możesz bowiem spotkać się z ryzykiem wprowadzenia do Twojego systemu teleinformatycznego szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji Twoich danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć takiego ryzyka, zalecamy abyś korzystając z naszego Serwisu, stosował właściwe środki techniczne, które zminimalizują wystąpienie ryzyk. Dobrym rozwiązaniem jest korzystanie np. z programów antywirusowych i zapór sieciowych typu firewall. 
 4. Jako Użytkownik Serwisu nie możesz stosować urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić jego działanie.
 5. Zabronione jest również korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy, a w szczególności dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
 6. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów oraz wszelkich treści publikowanych i udostępnianych w ramach Serwisu należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 7. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i akcji promocyjnych, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje wskazane na stronach Serwisu nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

IV.             USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Świadczenie Usług elektronicznych odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
 2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu, korzystanie z bezpłatnych Usług świadczonych drogą elektroniczną.
 3. Usługodawca umożliwia wszystkim Użytkownikom korzystanie m.in. z następujących Usług:
  1. przeglądania informacji zamieszczonych w Serwisie;
  2. zapisania się na newsletter (dalej jako ,,Newsletter’’);
  3. założenia i prowadzenia Konta;
  4. korzystania z formularza kontaktowego.
 4. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Serwisie, gdzie prezentowane są treści i ogłoszenia tematycznie, związane z działalnością Usługodawcy i charakterem Serwisu, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 5. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Użytkownika, który dokonał subskrypcji.
 6. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera.
 7. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na założeniu i prowadzeniu Konta zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika zarejestrowanego żądania usunięcia Konta lub samodzielnego usunięcia Konta przez Użytkownika.
 8. Użytkownik zalogowany może przeglądać informacje zamieszczone na swoim Koncie, dotyczące m.in. swoich danych, czy historii Zamówień. Umowa o świadczenie Usługi przeglądania treści, o których mowa w zdaniu poprzednim zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia okna przeglądarki lub wylogowania się z Konta. Szczegółowe informacje dotyczące Usługi założenia i prowadzenia Konta znajdują się w pkt V poniżej.
 9. Użytkownik ma możliwość wysyłania za pomocą formularza kontaktowego wiadomości do Usługodawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika.

V.             KONTO

 1. Przeglądanie niektórych treści prezentowanych w Serwisie oraz zakup Kursów online, wymaga od Użytkownika Rejestracji Konta i zalogowania się do niego.
 2. Usługa prowadzenia Konta w Serwisie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie.
 3. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej.
 4. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.
 5. Poprzez dokonanie Rejestracji Konta, Użytkownik oświadcza, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich. Użytkownik w ramach korzystania z Konta ma możliwość uzupełnienia danych w nim wskazanych.
 6. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego podczas Rejestracji oraz dane edytowane przez Użytkownika dobrowolnie po Rejestracji.
 7. Użytkownik może w każdej chwili złożyć do Usługodawcy żądanie o usunięcie Konta, poprzez wystosowanie żądania za pośrednictwem wiadomości elektronicznej lub poprzez naciśnięcie przycisku dedykowanemu usunięciu Konta i poprzez to samodzielnym jego usunięciu.
 8. W przypadku wiążącej Użytkownika i Usługodawcę Umowy o dostarczanie Usługi cyfrowej, z chwilą usunięcia Konta, Umowa o dostarczanie Usługi cyfrowej ulega natychmiastowemu rozwiązaniu, co wiąże się z bezpowrotną utratą wszelkich danych zamieszczonych w ramach Konta na stronie Serwisu, w tym w szczególności utratą dostępu do zakupionych w ramach Kursu online Filmów video.
 9. W przypadku naruszenia przez Użytkownika będącego Konsumentem postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może zawiesić możliwość korzystania z Konta, na czas przez siebie oznaczony lub rozwiązać umowę o świadczenie Usługi prowadzenia Konta z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
 10. W przypadku naruszenia przez Użytkownika będącego Przedsiębiorcą postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Usługodawca może rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi Konta w trybie natychmiastowym (usunąć Konto) lub zawiesić jej wykonywanie w ramach Konta. Więcej informacji dotyczących natychmiastowego rozwiązania lub zawieszenia wykonywania Umowy zostało wskazanych w pkt XIII Regulaminu.

VI.             PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIA I UMOWY O DOSTARCZENIE USŁUGI CYFROWEJ

 1. Informacje o Kursach online lub Szkoleniach podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Szkolenia lub Umowy o dostarczenie Treści cyfrowej, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia na Kurs jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej, Konta w Serwisie i zalogowania się do niego.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia na Szkolenie jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Użytkownik może złożyć Zamówienie na Kurs online lub Szkolenie poprzez formularz Zamówienia, dostępny na stronie internetowej Serwisu Internetowego. Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Użytkownika w formie elektronicznej stanowi ofertę zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Szkolenia lub Umowy o dostarczenie Treści cyfrowej, będącego lub będącej przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Użytkownika, jeżeli na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Użytkownika i z chwilą jej otrzymania przez Użytkownika zawarta zostaje Umowa o świadczenie Usługi Szkolenia lub Umowa o dostarczenie Treści cyfrowej.
 5. Umowa o świadczenie Usługi Szkolenia lub Umowa o dostarczenie Treści cyfrowej, zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

VII.             UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIA

 1. Usługodawca, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej organizuje odpłatne Szkolenia w szczególności w formie:
  1. wydarzeń edukacyjnych o charakterze warsztatowym organizowanych online w czasie rzeczywistym za pośrednictwem wskazanej przez Usługodawcę platformy zewnętrznej;
  2. wydarzeń edukacyjnych o charakterze warsztatowym organizowanych stacjonarnie w miejscu i czasie wskazanym przez Usługodawcę.
 2. Użytkownik może dokonać zakupu Szkolenia poprzez stronę Serwisu, zgodnie z pkt VI powyżej.
 3. Po złożeniu przez Użytkownika Zamówienia, Usługodawca, w terminie najwcześniej 15 dni przez rozpoczęciem Szkolenia, może skontaktować się z Użytkownikiem, w celu weryfikacji jego predyspozycji i kompetencji do uczestnictwa w Szkoleniu. Usługodawca weryfikuje w szczególności przeciwskazania do uczestnictwa w Szkoleniu.
 4. Jeśli Użytkownik, nie ma predyspozycji lub kompetencji, o których mowa w ppkt. 3 powyżej, Usługodawca może odstąpić od Umowy o świadczenie usługi Szkolenia w terminie 3 dni od dnia przeprowadzenia weryfikacji, o której mowa w ppkt 3 powyżej.
 5. Szkolenie może być przeprowadzone online – za pośrednictwem bezpośredniej łączności elektronicznej (w szczególności z wykorzystaniem zewnętrznych serwisów internetowych umożliwiających przeprowadzenie transmisji wideo online) lub stacjonarnie, w terminach i godzinach prezentowanych na stronie Serwisu. Informacja o zakresie przeprowadzanego Szkolenia jest każdorazowo wskazywana w opisie Szkolenia na stronie Serwisu.
 6. W przypadku Szkolenia przeprowadzanego online, Usługodawca w Serwisie wskazuje każdorazowo formy jego przeprowadzenia, w tym komunikator lub inne oprogramowanie niezbędne do uczestnictwa w Szkoleniu oraz inne wymogi techniczne i jego zakres. W przypadku Szkolenia online, Usługodawca może też w szczególności, w celu jego przeprowadzenia, udostępniać Użytkownikowi dostępy lub zaproszenia zawierające linki do wspomnianego oprogramowania, w tym w ramach Konta Użytkownika lub wiadomości e-mail przesyłanych na adres Użytkownika podany w trakcie składania Zamówienia.
 7. Szkolenie może mieć charakter jednorazowy lub odbyć się w ramach więcej niż jednego spotkania przeprowadzonego online lub stacjonarnie. Ilość spotkań przeprowadzonych w ramach Szkolenia podana jest w jego opisie.
 8. W opisie Szkolenia wskazany jest między innymi temat, program, forma i typ Szkolenia, czas trwania i termin lub terminy, w których przeprowadzane będzie Szkolenie lub poszczególne lekcje, a także miejsce, w którym odbywa się Szkolenie organizowane stacjonarnie, a także  typ komunikatora internetowego, za pośrednictwem którego Użytkownik może wziąć udział w Szkoleniu online.
 9. Uczestnikiem Szkolenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej jako ,,Uczestnik Szkolenia’’).
 10. Najpóźniej na 1 Dzień roboczy przed planowaną godziną Szkolenia, Usługodawca przesyła na adres poczty elektronicznej wskazany przez Uczestnika Szkolenia, niezbędne informacje dotyczące Szkolenia, w tym w szczególności dane dostępowe do Szkolenia przeprowadzanego online.
 11. Szkolenia organizowane stacjonarnie mogą odbywać się pod warunkiem osiągnięcia minimalnej liczby Uczestników.
 12. Szkolenia organizowane stacjonarnie, które odbywają się pod warunkiem osiągnięcia minimalnej liczby Uczestników, wynoszącej 9 osób. W przypadku, gdy na dane Szkolenie stacjonarne nie zostanie osiągnięta minimalna liczba Uczestników, o której mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca może skontaktować się z Uczestnikami, najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia Szkolenia, w celu poinformowania o nowym terminie Szkolenia bądź umożliwienia Uczestnikowi złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usługi płatnej, zgodnie z wyborem Uczestnika.
 13. W przypadku niektórych Szkoleń, minimalna liczba Uczestników może być wyższa niż 9 osób. Informacja o minimalnej liczbie Uczestników dla Szkoleń, o których mowa w zdaniu poprzednim jest wskazywana w opisie Szkolenia.
 14. Usługodawca może również odwołać Szkolenie z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu siły wyższej, czy choroby osoby prowadzącej Szkolenie lub innych nieprzewidzianych sytuacji. W takim wypadku, Usługodawca niezwłocznie poinformuje Uczestników Wydarzenia o niemożliwości jego przeprowadzenia i maksymalnie w ciągu 1 Dnia roboczych wyznaczy nowy termin Szkolenia bądź umożliwi Uczestnikowi złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usługi płatnej, zgodnie z wyborem Uczestnika.
 15. Usługodawca może przewidzieć również emisje biletów lub innego dokumentu, którego okazanie będzie uprawniało do udziału w Szkoleniu, np. dowodu wpłaty – w takim przypadku informacja o tym zostanie każdorazowo wskazana w Serwisie lub w treści wiadomości elektronicznej, zawierającej informacje o Szkoleniu, a udział w Szkoleniu może być uzależniony przez Usługodawcę lub podmiot trzeci organizujący Szkolenie od okazania tego dokumentu.
 16. Uczestnik Szkolenia stacjonarnego w czasie jego przeprowadzania kieruje się wskazówkami oraz zaleceniami prowadzącego Szkolenie, w tym zobowiązany jest do zachowania zgodnie z przekazanymi mu przepisami porządkowymi oraz zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Uczestnik Wydarzenia nie stosujący się do poleceń i uwag, o których mowa w zdaniu poprzednim może zostać poproszony o ich opuszczenie.

VIII.      UMOWA O DOSTARCZANIE USŁUGI CYFROWEJ

 1. W ramach Umowy o dostarczenie Treści cyfrowej, Usługodawca udostępnia Użytkownikowi, za pośrednictwem jego Konta, treści edukacyjne w formie Filmów video lub innych Treści cyfrowych.
 2. Umowa o odstarczenie Treści cyfrowych jest zawierana na czas oznaczony i rozwiązuje się w terminie wskazanym przez Sprzedawcę w opisie Kursu.W ramach Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej, Użytkownik uzyskuje możliwość odtwarzania Filmu video lub Filmów video w Koncie lub innych Treści cyfrowych, dostępnych w ramach Kursu online.
 3. Klient może korzystać z Treści cyfrowej, jedynie za pośrednictwem swojego Konta, w którym Film video lub Filmy video dostępne są, maksymalnie w ciągu 2 godzin od momentu zawarcia Umowy o dostarczenie Treści cyfrowej, tj. od momentu określonego w pkt VI powyżej do upływu terminu wskazanego przez Usługodawcę na stronach internetowych Serwisu.
 4. Usługodawca zobowiązuje się dostarczać Konsumentowi Aktualizacje Treści cyfrowej dostarczanej w sposób ciągły przez czas trwania Umowy o dostarczenie Usługi cyfrowej.
 5. Użytkownik zgadza się współpracować z Usługodawcą, w przypadku Aktualizacji, o ile będzie ona przeprowadzona w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych środków technicznych.
 6. Usługodawca może dokonać Zmiany Treści cyfrowej dostarczanej w sposób ciągły z ważnych powodów, w tym w przypadku gdy jest ona niezbędna do dostosowania Treści cyfrowej w sposób ciągły:
  1. do nowego środowiska technicznego lub
  2. do wzrostu liczby użytkowników lub z innych istotnych względów eksploatacyjnych.          
 1. Informacje o Zmianie są przekazywane Konsumentowi minimum 14 dni przed wdrożeniem Zmian wraz z opisem Zmian na adres poczty elektronicznej, który Konsument wskazał podczas składania Zamówienia.
 2. W przypadku Zmian, które w sposób istotny wpłyną negatywnie na dostęp lub korzystanie z Usługi cyfrowej dostarczanej w sposób ciągły, Konsument może wypowiedzieć Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia poinformowania Konsumenta o Zmianach lub dokonania Zmian.

IX.             CENY

 1. Ceny Szkoleń oraz Kursów online, podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz inne opłaty.
 2. Użytkownik może dokonać zapłaty za pośrednictwem:
  1. płatności elektronicznej (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Użytkownika lub w terminie wskazanym przez Usługodawcę na stronie Serwisu);
  2. przelewu bankowego na rachunek bankowy Usługodawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia lub w terminie wskazanym przez Usługodawcę).
 3. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu informuje Użytkownika o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Użytkownika w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 4. W przypadku, gdy Usługodawca stosuje mechanizmy indywidualnego dostosowania cen na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, każdorazowo przekazuje tę informację Konsumentowi podczas składania Zamówienia, z uwzględnieniem wymogów, jakie nakładają w tym zakresie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

X.             PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Użytkownik może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy udostępnianego przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym.
 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło zawarcie Umowy.
 4. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta, prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadkach określonych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.
 6. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone m.in. w przypadkach:
  1. Umowy o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
  2.  Umowy o dostarczanie Treści cyfrowych, niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Usługodawca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.
 1. Pozostałe wyjątki od prawa do odstąpienia od Umowy zostały wskazane w art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy o prawach konsumenta.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.
 3. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 4. Usługodawca, na żądanie Konsumenta, udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z Usługi cyfrowej dostarczanej przez Usługodawcę, z wyjątkiem:
  1. gdy są użyteczne wyłącznie w związku z Usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy; 
  2. tych, które dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z Usługi cyfrowej przez Usługodawcę;
  3. gdy zostały połączone przez Usługodawcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków.
 5. Konsument ma prawo odzyskać Treści cyfrowe od Usługodawcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Usługodawcy, w terminie 14 dni w formacie CSV lub innym powszechnie używanym, przeznaczonym do odczytu maszynowego.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy o dostarczanie treści cyfrowej, Konsument powstrzymuje się od korzystania z tej Treści cyfrowej lub udostępniania ich osobom trzecim.
 7. Usługodawca zobowiązuje się dostarczać Konsumentowi Aktualizacje Usług cyfrowych przez czas trwania Umowy o dostarczenie Usługi cyfrowej.
 8. Użytkownik zgadza się współpracować z Usługodawcą w przypadku Aktualizacji, o ile będzie ona przeprowadzona w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych środków technicznych.
 9. Usługodawca może dokonać Zmiany Usługi cyfrowej z ważnych powodów, w tym w przypadku gdy jest ona niezbędna do dostosowania Usług cyfrowych:
  1.  do nowego środowiska technicznego lub
  2.  do wzrostu liczby użytkowników lub z innych istotnych względów eksploatacyjnych. Informacje o Zmianie jest przekazywana Konsumentowi minimum 14 dni przed wdrożeniem Zmian wraz z opisem Zmiany na adres poczty elektronicznej, który Konsument wskazał podczas składania Zamówienia.
 1. W przypadku Zmian, które w sposób istotny wpłyną negatywnie na dostęp lub korzystanie z Usług cyfrowych, Konsument może wypowiedzieć Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia poinformowania Konsumenta o Zmianach lub dokonania Zmian.
 2. Każdy Użytkownik Serwisu jest zobowiązany do:
  1. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich,
  2. wprowadzania w Serwisie danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych,
  3. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu,
  4. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.
 4. Użytkownik będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
  2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą;
  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
  4. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XI.             PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Usługodawca w ramach zawarcia niektórych Umów o dostarczenie Treści cyfrowych, udziela Użytkownikowi nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do korzystania z Treści cyfrowych udostępnionych na Koncie Użytkownika w ramach Umowy (dalej zwanych: „Przedmiotem Licencji”) na polach eksploatacji przez okres trwania Umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta, (dalej zwanej: „Licencją”).
 2. Usługodawca udziela Użytkownikowi Licencji do korzystania z Przedmiotu Licencji w postaci Filmów video lub Nagrań audio na następującym polu eksploatacji: wykorzystywanie, w tym w szczególności odtwarzanie, w dowolnej formie tylko i wyłącznie na własne, prywatne potrzeby Użytkownika.
 3. Usługodawca udziela Użytkownikowi Licencji do korzystania z Przedmiotu Licencji w postaci Dokumentów tekstowych na następujących polach eksploatacji:
  1. wprowadzania do pamięci komputera Użytkownika;
  2. wykorzystywanie w dowolnej formie tylko i wyłącznie na potrzeby własne Użytkownika.
 4. Użytkownikowi zabrania się m.in.: rejestrowania, kopiowania, powielania, rozpowszechniania w całości lub w części, upubliczniania, wprowadzania do obrotu, wykorzystywania w celach marketingowych i promocyjnych Przedmiotu Licencji oraz wszelkich innych czynności wykraczających poza pola eksploatacji, określone w ppkt 1 powyżej.
 5. Usługodawca oświadcza, że posiada prawo do wszystkich Przedmiotów Licencji, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.
 6. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do udzielania sublicencji w zakresie Licencji udzielonych zgodnie z niniejszym punktem Regulaminu.

XII.             REKLAMACJE DOTYCZĄCE USŁUG CYFROWYCH Z TYTUŁU RĘKOJMI

 1. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Usługi cyfrowe, odpowiednio zgodnie z Umową sprzedaży lub Umową o dostarczenie Usługi cyfrowej.
 2. Usługodawca odpowiada z tytułu niezgodności Usługi cyfrowej z umową na zasadach określonych w art. 43m Ustawy o prawach konsumenta wobec Użytkownika będącego Konsumentem. Rękojmia wobec Przedsiębiorców jest wyłączona.
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Użytkownika gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres KWANTUM SZKOLENIA TOMASZ KRYSZCZYŃSKI, ul. Jemiołowa 63, 55-003 Wojnowice, na adres poczty elektronicznej: tomasz@kwantumszkolenia.com.pl,
 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania. 
 5. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
 6. W związku z rozpatrzeniem reklamacji i ustalenia czy brak zgodności Usługi cyfrowej z umową wynika z cech środowiska cyfrowego Użytkownika, Użytkownik ma obowiązek współpracy z Usługodawcą. Usługodawca zadba, aby współpraca ta przebiegała w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla Konsumenta środków technicznych.

XIII.             OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronie Serwisu Internetowego.

XIV.             POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy, reklamacji, automatyzowania cen, właściwości sądu oraz zmian w Regulaminie, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 4. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 5. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, będącym Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, będącym Przedsiębiorcą, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, dla których Umowa świadczenia Usług drogą elektroniczną jest bezpośrednio związana z ich działalnością gospodarczą, ale nie ma charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 9. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Użytkownicy posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Usługodawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.